156x99x156简便运算

99*156+156*1156*(99+1)156*10015600

原式=156x1+156x99=156x(99+1)=156x100=1560

156*72 +156*99-156的简便运算法156*72 +156*99-156=156*(72+99-1)=156*170=156*100+156*70=15600+1920=27520

156x101一156=156x(101-1)=156x100=15600

156x78-23x156+ 156x45=156x(78-23+45)=156x100=15600希望能帮到你!

=156*(201-1)=156*200=31200

156*45÷156x45=(156÷156)*(45*45)=1*2025=2025

原式=156*(63+36+1) =15600 话说这么简单的题都在百度上问……

解:原式=156x(99+1) =156x100 =15600

你好,依题意可得,简便计算如下:156x99一156+2x156 =156x(99一1+2) =156x100 =15600 希望我的回答能帮到你,谢谢!

相关文档

99 156 156怎么简便计算
99x156+156简便计算
156x99简便计算
99x156十156简便方法
99x156 156
99x156 156的脱式
99x156 156的简便运算
25x44的简便计算
wkbx.net
hbqpy.net
kcjf.net
beabigtree.com
nwlf.net
电脑版